Sodra.lt

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Sodra – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

http://www.sodra.lt/ yra Sodros svetainė.

Turinys

Sodra interneto svetainės atitikimas Bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

Analizė atlikta pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-07-01) - http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=14095&p_org=2587&p_fix=y&p_gov=n

Atitikimas bendrosioms nuostatoms

Informacijos pateikimas www.sodra.lt yra nepatogus, nes viršija trijų pelės paspaudimų rekomendaciją bei gali klaidinti nepatyrusį vartotoją.

Informacija turi būti atnaujinama visomis užsienio kalbomis vienu metu. Puslapyje www.Sodra.lt pastebėta ne tik skirtingi atnaujinimo laikai, bet ir apskritai daug neatitikimų tarp lietuviškos ir angliškos puslapio versijų. www.sodra.lt lietuvių kalbos versijos skiltyje „Veikla“ informacija atnaujinta 2010-02-19 („Puslapis atnaujintas: 2010-02-19 09:40:48“), o anglų kalba pateikiamame veiklos aprašyme informacija atnaujinta 2008-03-13 („Page updated: 2008-03-13 15:11:17“). Rusų kalbos versijoje reikalavimai vienu metu atnaujinti informaciją visomis kalbomis taip pat nevykdomi.

Atitikimas struktūros reikalavimams

Sodra interneto svetainės struktūra pakankamai atitinka reikalavimus struktūrai. Papildomai svetainė praplėsta šiais skyriais: Gyventojų portalas; Draudėjų portalas; Naujienos; Vaikams; Asmenų aptarnavimo taisyklės, Informacija apie įsiskolinimą; Teritorinių skyrių informacija, Klausimai, Tarptautinis bendradarbiavimas, Socialinis draudimas ES, Konkursai, Statistika, Korupcijos prevencija.

Trūksta šių struktūros elementų: "Tyrimai ir analizės" - skilties nėra ir nepateikiamos atliktos analizės ir "Veiklos kryptys" - pateikiama "veiklos sritys", taip pat trūksta "–planavimo dokumentai" skilties.

Taigi iš keturiolikos struktūros elementų yra tik 11, atitinka 85% reikalavimų.

Atitikimas informacijos reikalavimams

www.sodra.lt sunku susigaudyti pačios institucijos struktūroje. Skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ nepateiktos atskirų darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai; trūksta kontaktinės informacijos (pvz.: „Pensijų skyrius“ http://www.sodra.lt/index.php?cid=2217&duk_id=form2207). Taip pat trūksta informacijos apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą. Taigi, svetainė nepadeda rasti reikiamą informacijos šaltinį.

Skiltyje “Teisės aktų projektai“ nepateikiama lydimoji medžiaga, www.sodra.lt nėra sudaryta galimybė interneto naudotojui užsisakyti naujus teisės aktų projektus elektroniniu paštu.

Sodros veiklos pristatymas svetainėje yra nepakankamas organizacijai, turinčiai tiesioginių santykių su visuomene. Juolab, kad „BR“ reikalaujama, jog konkreti informacija, vykdomi projektai būtų sugrupuoti pagal pagrindines veiklos sritis. www.sodra.lt skyriuje „Veikla“ turi būti skelbiama visa vieša informacija, susijusi su Sodra veikla, t.y., istorija, planavimas, veiklos kryptys, darbuotojų užmokestis, biudžeto suvestinė. Įstaigos istorija pateikiama skiltyje „Veiklos kryptys“, o vietoje „Veiklos sritys“ pateikiama vizija ir strateginiai tikslai.

www.sodra.lt nėra skelbiami su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai. Tačiau pagirtina tai, kad išskiriamos asmenų aptarnavimo taisyklės (rekomenduotina, kad šalia taisyklių būtų aiškiai pateikta instrukcija gyventojams, kur ir kaip kreiptis dėl netinkamo aptarnavimo), pateikiama aktuali informacija apie įsiskolinimą.

Sodros interneto svetainėje siūlomos paslaugos išduoti pažymas ar pažymėjimus, siūloma užpildyti formas, tačiau nenurodoma, kokie teisės aktai reglamentuoja išdavimo tvarką bei kokie asmenys gali kreiptis, taip pat nenurodoma, kaip bus identifikuotas asmuo, atvykęs pasiimti užsakytos pažymos, t.y., ar reikia su savimi turėti asmens dokumentą. Kaip jau buvo minėta, prašymai gauti pažymas iš SODROS pateikiami *.doc formatu, o pačiame prašyme reikalaujama parašo. Tai reiškia, kad asmuo turės atsispausdinti formą, ją pasirašyti ir tuomet, nuskenavus, nusiųsti el. paštu. Taip pat nenurodomas laikotarpis, per kurį turi būti išduodami dokumentai, ar per kurį laiką turi būti pristatyti pranešimai. Taip pat nepateikiami asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą. Nepilnas ir padrikas Sodros paslaugų išvardinimas, jų neaprašymas, ypač pasinaudojus titulinio puslapio turiniu, klaidina vartotojus bei neužtikrina kokybiško informacijos pateikimo. Pasinaudojus titulinio puslapio šoniniu turiniu, pateiktame skyriuje „Paslaugos“ nerasime išvardintų visų paslaugų. Pvz., draudėjams išduodamas pažymas rasime tik patekę į skyrių „Draudėjų“ portalas, paslaugą „Motinystės pašalpa“ rasime tik skyriuje „Gyventojų portalas“ ir pan. Dėl tokio nepilno ir padriko paslaugų išvardinimo gali kilti konfliktų.

Pažymėtina, kad Sodros EDAS yra elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, o ne paslauga, teikiama šios institucijos. Netgi pasirinkus skyriaus „Gyventojų portalas“ skiltį “Gyventojo sritis“, (kurios nuorodoje pateikiamas trumpas aprašymas „Čia galima prisijungti prie Gyventojo srities, pildyti ir pateikti elektroninius prašymus (jei reikalaujama, juos pasirašyti elektroniniu parašu), gauti su apdraustuoju susijusią informaciją, suteikti jos peržiūros teisę kitiems asmenims.“) randama informacija, kaip prisijungti prie aptarnavimo sistemų, o neįvardijama, kokiai paslaugai galima pateikti prašymą. Todėl darytina išvada, kad informacija apie paslaugas neatitinka jos turinio reikalavimų.

www.sodra.lt nėra tiesioginio bendravimo sąlygų su visuomene – galimybė suteikti klausimą yra, tačiau klausimas viešai nebus skelbiamas, atsakymas į jį – taip pat. Šioje svetainėje pateikiami tik apibendrinimai skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad informacija atnaujinta 2009-12-01, todėl darytinos išvados jog visuomenės bendravimas su įstaiga nevyksta, arba svetainėje pateikiama informacija yra sena.

Reikalavimai informacijai apie paslaugas įgyvendinami prastai: Sodra įgyvendinta tik 38%.

Bendras įvertinimas

Atlikus Sodros svetainės informacijos analizę nustatyta daug neatitikimų: abi institucijos neįvardina veiklos sričių; pateikiama ne visa teisinė informacija: Sodra interneto svetainėje trūksta virš 63% teisinės informacijos, informacija pateikiama nekoncentruotai. Yra nuomonių, kad jei informacija neatitinka reikalavimų struktūrai, tai ji negali atitikti reikalavimų informacijai; Sodra interneto svetainėje informacijoje apie paslaugas nustatyta labai daug neatitikimų turiniui – 62%.

Verta pabrėžti, kad Sodra didesnį dėmesį kreipia į paslaugų ir informacijos kiekį, talpinamą interneto svetainėje, kai turėtų ne mažesnį dėmesį skirti būtent kokybiškam informacijos teikimui, aktyvios ir atviros komunikacijos su visuomene skatinimui.

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense