Dokumento rekvizitai

Iš Studento Vikis.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(Terminai: Metaduomenys.)
(+Dokumento tekstas)
Eilutė 5: Eilutė 5:
* '''Metaduomenys''' – duomenys apie dokumentą, jo valdymą ir naudojimą.
* '''Metaduomenys''' – duomenys apie dokumentą, jo valdymą ir naudojimą.
* '''Rekvizitas''' – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.
* '''Rekvizitas''' – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.
 +
 +
==Dokumento tekstas==
 +
Atsižvelgiant į dokumento paskirtį, jo tekstas gali būti dėstomas laisva forma arba skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais, poskirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. (24.1.)
 +
: I SKYRIUS
 +
: PIRMASIS SKIRSNIS
 +
: ANTRAS SKIRSNIS
 +
: II SKYRIUS
 +
: PIRMASIS SKIRSNIS
 +
: ANTRAS SKIRSNIS
==Rekvizitai==
==Rekvizitai==

2019-11-28T15:53:48 versija

Turinys

Terminai

 • Antraštė – dokumento teksto esmę glaustai apibūdinanti informacija.
 • Dokumento turinys – dokumente užfiksuotos informacijos visuma.
 • Dokumento sudarytojas – kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų nustatytus įgaliojimus sudaryti dokumentus turintis asmuo.
 • Metaduomenys – duomenys apie dokumentą, jo valdymą ir naudojimą.
 • Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.

Dokumento tekstas

Atsižvelgiant į dokumento paskirtį, jo tekstas gali būti dėstomas laisva forma arba skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais, poskirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais. (24.1.)

I SKYRIUS
PIRMASIS SKIRSNIS
ANTRAS SKIRSNIS
II SKYRIUS
PIRMASIS SKIRSNIS
ANTRAS SKIRSNIS

Rekvizitai

Spausdinamo dokumento rekvizitai

 • Priedo žyma. Dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas ir žodis „priedas“. Priedo žyma išdėstoma kampiniu vėliaviniu būdu dokumento priedo pradžioje dešinėje pusėje.
 • Herbas arba prekių ženklas. Išdėstomas išilginiu centruotu būdu dokumento pradžioje po viršutine parašte.
 • Dokumento sudarytojo pavadinimas. Išdėstomas po herbu arba prekių ženklu. Rašomas didžiosiomis paryškintomis, gali būti didesnėmis, negu kitų rekvizitų, raidėmis, išilginiu centruotu būdu. Herbas arba prekių ženklas ir dokumento sudarytojo pavadinimas gali būti išdėstomi vienas šalia kito, tada dokumento sudarytojo pavadinimas dėstomas dešinėje. Dokumento sudarytojo pavadinimas vertimas į užsienio kabą rašomas žemiau lietuviško originalo.
 • Įstaigos duomenys. Įstaigos duomenys išdėstomi eilute ar stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje, rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskiriami linija.
 • Adresatas. Adresatas rašomas naudininko linksniu nuo dokumento kairiosios paraštės kampiniu vėliaviniu būdu. Jei nurodomi keli adresatai, jie išdėstomi vienas po kitu ir skiriami kableliais arba atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.
 • Dokumento pavadinimas. Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas (įsakymas, nutarimas, pažyma, protokolas ar kita) ir antraštė. Dokumento pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir, išskyrus raštus, išdėstomas išilginiu centruotu būdu.
 • Dokumento data.
 • Dokumento registracijos numeris.
 • Gauto dokumento nuoroda. Atsakomuosiuose raštuose po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais rašoma gauto dokumento nuoroda, nepaliekant vienos eilutės intervalo.
 • Dokumento sudarymo vieta. Vieta nurodoma dokumentuose, kuriuose nėra įstaigos duomenų rekvizito, išdėstoma po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio išilginiu centruotu būdu, nepaliekant vienos eilutės intervalo.
 • Dokumento tekstas. Teksto pastraipų pirmosios eilutės pradedamos rašyti vienodu, ne didesniu kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės.
 • Parašas. Pasirašančio asmens pareigų pavadinimas (kairėje), parašas (viduryje), vardas ir pavardė (dešinėje).
 • Antspaudas. Antspaudas dedamas taip, kad liestų pasirašiusiojo asmens pareigų pavadinimą.
 • Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumentą parengusio asmens vardas (vardo raidė) ir pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas). Dokumento rengėjo nuoroda išdėstoma dokumento pabaigoje, kairėje pusėje virš apatinės paraštės
 • Dokumento paieškos nuoroda. Pabaigoje, apatinės paraštės dešinėje pusėje virš kitų paraštėje spausdinamų duomenų.
  {{kompiuteris} kelias} failo pavadinimas

Žymos

Prieš dokumento tekstą

 • Gauto dokumento registracijos žyma. Išdėstoma dokumento pradžioje viršutinės paraštės dešinėje pusėje.
 • Specialioji žyma. Dokumento pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis: Projektas, Kopija, Išrašas, Nuorašas, Vertimas ir kt.
 • Dokumento tvirtinimo žyma. Tvirtinimo žyma išdėstoma dokumento dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo kampiniu vėliaviniu būdu.
 • Rezoliucija. Rašoma dokumento laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto, neliečiant kitų rekvizitų.

Po dokumento teksto

 • Dokumento suderinimo žyma. Suderinimo žymos rekvizitas išdėstomas po parašo rekvizitu arba po baigiamuoju brūkšniu kampiniu vėliaviniu būdu nuo dokumento kairiosios paraštės.
 • Viza. Viza rašoma po parašo arba dokumento paskutinio lapo antroje pusėje kampiniu vėliaviniu būdu. Kai dokumento rengėjas vizuoja dokumentą, kuriame yra rengėjo nuoroda, rengėjas pasirašo virš šios nuorodos. Jei dokumente yra keletas vizų, jos rašomos greta arba viena po kitos.
 • Supažindinimo žyma. Supažindinimo žymos rašomos dokumento pabaigoje esančiame laisvame plote arba dokumento paskutinio lapo antroje pusėje.
 • Įvykdymo žyma. Kai užduotis įvykdoma (pvz., pateikiant interesantui ar pareiškėjui informaciją telefonu), vykdytojas apie tai užrašo ant gauto dokumento paskutinio lapo virš apatinės paraštės, pasirašo ir nurodo datą. (Pasitaiko ir kitų termino "Įvykdymo žyma" interpretacijų.)

Kiekvieno lapo apačioje

 • Tikrumo žyma. Kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote (Pvz., Kopija tikra).
 • Rengėjo viza. Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama, kad rengėjas vizuotų kiekvieno lapo apačioje.

Rekvizitų išdėstymas

išilginis centruotas išdėstymas 
rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo dokumento kairiosios ir dešiniosios paraščių;
kampinis vėliavinis išdėstymas 
rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo dokumento kairiosios paraštės.

Kiekvienas rekvizitas išdėstomas nustatytoje dokumento vietoje ir atskiriamas nuo aukščiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, išskyrus dokumento sudarymo vietą ir gauto dokumento nuorodą.

Priedai

Dokumento tekstas jame pateiktiems faktams ar argumentams pagrįsti gali būti papildomas pridedamais dokumentais. Tekste pridedami dokumentai nurodomi pagal Dokumentų rengimo taisyklių 88–89 punktuose nustatytus reikalavimus.

Dokumentuose apie pridedamus dokumentus paprastai užsimenama tekste ir skliaustuose po pavadinimo nurodoma „(pridedama)“. Tada teksto pabaigoje naujoje eilutėje rašoma didžiosiomis raidėmis „PRIDEDAMA“ ir po taško nurodoma: dokumento pavadinimas (jei nėra tiksliai nurodytas tekste), lapų skaičius, egzempliorių skaičius (jei pridedamas daugiau, nei vienas egzempliorius).

Jei pridedami dokumentai, kurie siunčiami tik elektroniniu paštu, atspausdintame dokumente nurodomi siunčiamų rinkmenų pavadinimai su prierašu "bus išsiųsta elektroniniu paštu".

Žr.: Pridedama, priedas, VLKK konsultacijų bankas

Reglamentuojantys teisės aktai

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense